Choose your country

MENNEKES

Salgs- og leveringsbetingelser

I. Materialbetingelser, omfang

 1. Alle selgerens leveringer, tjenester og tilbud utføres kun på grunnlag av disse generelle betingelsene. Disse skal utgjøre en integrert del av alle kontrakter som inngås mellom selgeren og dennes kontraktpartnere (heretter også omtalt som «oppdragsgiver» og/eller «kjøper») med hensyn til leveringer og tjenester som selgeren tilbyr. De skal gjelde for alle framtidige leveringer, tjenester og tilby som gjøres for oppdragsgiveren, selv om dette ikke er avtalt separat.
 2. Motsatte forretningsvilkår eller kjøpsbetingelser fra oppdragsgiver eller tredjepart skal ikke gjelde, selv om selgeren ikke uttrykkelig motsier seg bruk av dette i hvert enkelt tilfelle. Selv når selger viser til korrespondanse som inneholder forretningsvilkår fra oppdragsgiver eller tredjepart, betyr ikke dette at selgeren godtar disse vilkårene.
 3. De generelle betingelsene skal bare gjelde for entreprenører i henhold til § 14(1) BGB (tysk privatrettslig lov).

II. Kontraktstilbud og -inngåelse

 1. Hvis det motsatte ikke er hevdet uttrykkelig, skal alle selgerens tilbud være med forbehold om endringer og ikke være bindende. Selger skal kunne godta ordre innen 14 dager etter mottak.
 2. Ordren skal være bindende for selger (kontraktinngåelse) når selger har bekreftet ordren skriftlig, eller når selger begynner å utføre ordren.
 3. Det juridiske forholdet mellom selger og kjøper skal bare reguleres av betingelsene i salgskontrakten disse inngår, inklusive disse generelle betingelsene. Denne kontrakten skal gjengi avtalen mellom kontraktspartene i sin helhet. Muntlige garantier gitt av selger før denne kontrakten er inngått, er ikke juridisk bindende, og muntlige avtaler mellom kontraktspartene skal oppheves og erstattes av den skriftlige kontrakten, unntatt når slike muntlige avtaler uttrykkelig oppgår at de skal være bindende.
 4. Tillegg og endringer til avtaler som er inngått, inklusive disse generelle betingelsene, skal gjøres skriftlig for å være gyldige. Skriftlig form omfatter faks og tekstbasert telekommunikasjon, særlig per e-post, gitt at mottakende kontraktspart bekrefter slike erklæringer i samme tekstform.
 5. Indikasjoner fra selger om det leveringen eller tjenesten gjelder (f.eks. vekt, dimensjoner, bruksverdier, lastekapasitet, toleranse, tekniske eller andre servicedata), samt tilhørende representasjoner fra selger om disse indikasjonene (f.eks. skisser og illustrasjoner) skal være omtrentlige så lenge selger ikke uttrykkelig har oppgitt noe annet skriftlig som bindende, og/eller der kontraktens faktiske formål er nøyaktig overensstemmelse med de bestemte indikasjonene. De er ikke garanterte egenskaper, men beskrivelser av eller funksjoner ved leveringen eller tjenesten. Vanlige avvik eller avvik som skyldes lovbestemmelser eller tekniske forbedringer, samt utskifting av noen komponenter mot andre med tilsvarende kvalitet, er tillatt så lenge dette ikke går utover kontraktens tiltenkte formål.
 6. Selger skal beholde eiendomsrett og/eller opphavsrett i alle tilbud samt i alle skisser, illustrasjoner, fakturaer, prospekter, kataloger, modeller, verktøy og annen dokumentasjon og tilleggsmateriell. Kjøper skal ikke gjør disse eller innholdet i dem tilgjengelige for tredjepart eller gjøre dem kjent for tredjepart uten uttrykkelig godkjenning fra selger. Kjøper skal heller ikke bruke eller reprodusere dem – verken personlig eller med hjelp fra tredjepart. På forespørsel fra selger skal kjøper returnere disse gjenstandene og skal destruere eventuelle kopier når disse ikke lenger trengs for vanlig forretningsdrift, eller når forhandlingene ikke har ført til at det er inngått noen kontrakt. Det samme gjelder dokumenter levert fra kjøper til selger for gjennomføring av kontrakt. Selger skal ha rett til å gjøre disse dokumentene tilgjengelig for tredjepart som har fått i oppdrag å utføre leveringer.
 7. Hvis kjøper opphever kontrakten før den bestilte artikkelen er levert, skal selgeren kunne fakturere kjøper for alle påløpte kostnader fram til tidspunkt for opphevelse. Disse kostnadene skal blant annet inkludere prosjektplanleggingskostnader, prosesseringskostnader for sammensetning og overvåkning av ordren, produksjonsplanleggingskostnader, kostnader for produserte varer osv. Uavhengig av dette skal selger også ha rett til å kreve naturaloppfyllelse.

III. Priser, rett til prisendring, betalingsvilkår og konsekvenser for mislighold, motregning og tilbakeholdsrett

 1. Prisene skal gjelde med hensyn til tjenesten og/eller avtalen oppgitt i ordrebekreftelsen fra selger. Tilleggs- eller spesialtjenester som opplæring, utstedelse av sertifikater osv. skal faktureres separat.
 2. Hvis det mangler en uttrykkelig avtale om en bestemt valuta, skal prisene forstås i EUR fra fabrikk pluss frakt- og håndteringskostnader (frakt inkl. emballasje), lovpålagt merverdiavgift og, i tilfelle eksportleveranser, alle tollavgifter samt andre offentlige avgifter.
 3. Dersom de avtale prisene er basert på selgerens katalogpriser og leveringen følger minst 3 måneder etter kontraktinngåelsen, vil den katalogprisen som gjaldt på leveringstidspunktet, være gjeldende (minus eventuelt avtalt prosentandel fast rabatt).
 4. Hvis det skulle inntreffe en lovpålagt endring av omsetningsavgiften i perioden mellom kontraktinngåelse og -utførelse, skal selger ha rett til å fakturere med endret omsetningsavgiftssats, også med hensyn til tillatte delleveranser.
 5. For alle ordre – også ordre på forespørsel og påfølgende leveringskontrakter – hvor leveringen følger senere enn 3 måneder etter at ordren gikk inn, i henhold til kontrakten eller på forespørsel fra bestillende part, har selger rett til å videreføre økte material- og lønnskostnader som har oppstått i denne perioden, til kjøper. Disse økningene skal videreføres i det omfang de har påløpt.
 6. Selger skal ikke forpliktes til å beholde de ovennevnte prisene i tilfelle uavhengige oppfølgingsordre. Eventuelle prisreduksjoner skal ikke gjelde med tilbakevirkende effekt, men skal bare gjelde framover i tid fra den datoen den respektive reduksjonen ble annonsert på.
 7. Fakturabeløp skal forfalle innen 10 dager med 2 % rabatt eller innen 30 dager uten rabatt fra faktureringsdato, og senest 30 dager etter forfall og mottak av tjenesten uten fradrag for porto og utgifter. Mottak hos selger bestemmer betalingsdatoen. Sjekker skal anses som betaling ved innløsning. Hvis kjøper ikke betaler fakturen innen forfallsdato, skal utestående beløp forrentes med 5 % per år beregnet fra forfallsdato. Retten til å kreve høyere rentesats og videre skadeserstatning i tilfelle mislighold i henhold til lovbestemmelsene, påvirkes ikke.
 8. Eventuelle godtgjørelser og gebyrer samt fakturere beløp for tilleggs- eller spesialtjenester (se III.1) kvalifiserer ikke for rabatt
 9. Motregning mot krav fra kjøper eller tilbakeholdsrett med hensyn til betalinger på grunn av disse kravene er bare tillatt når disse kravene ikke bestrides, eller når kravene er bekreftet i fastsettelsesdom.
 10. Selger skal ha rett til å bare utføre leveranser eller tjenester mot foregående betaling eller sikkerhet der det etter kontraktinngåelse blir kjent omstendigheter som kan redusere kredittverdigheten til oppdragsgiver/kjøper betydelig, og som sannsynligvis kan ifaresette betalingen av beløpene som oppdragsgiver skylder selger i henhold til kontraktsforholdet (inklusive andre individuelle kontrakter som samme rammeavtale gjelder for).
 11. Småbestillinger, under en nettofakturaværdi på € 150,00 i det kontinentale Europa og € 250,00 i resten av verden, er underlagt et administrasjonsgebyr på € 25,00 per småbestilling.
 12. Selger skal ha rett til å overdra sine eksisterende krav mot kjøper for utførte leveringer eller tjenester til tredjepart for finansieringsformål.

IV. Levering og leveringstidspunkt

 1. Hvis ikke noe annet er uttrykkelig avtalt, gjøres alle leveringer fra fabrikken (D-57399 Kirchhundem [M6]).
 2. Leverings- og tjenestefrister og -datoer oppgitt av selger skal være omtrentlige så lenge det ikke uttrykkelig er lovt eller avtalt en fast frist eller dato. Når det er avtalt forsendelse, skal leveringsfrister og -datoer vise til dato for overføring til logistikkselskap, speditør eller annen tredjepart som utfører transporten. I tilfelle senere endring av ordren er ikke selger lenger underlagt leveringsdatoene som opprinnelig ble avtalt.
 3. Uavhengig av rettigheter som følger av eventuelle mislighold fra kjøpers side, skal selger ha rett til å kreve lengre leverings-/tjenestefrister eller senere leverings-/tjenestedatoer med en periode som er like lang som kjøpers mislighold.
 4. Selger skal ikke være ansvarlig i tilfelle forhindret levering eller for leveringsforsinkelser når dette skyldes force majeure eller andre hendelser som ikke kunne forutses da kontrakten ble inngått, og som selger ikke har ansvaret for (f.eks. driftsbrudd av alle slag, vanskeligheter med å anskaffe materialer eller energi, transportforsinkelser, streiker, lovlig lockout, mangel på arbeidskraft, energi eller råmaterialer, vanskeligheter med å anskaffe nødvendige offentlige autoriseringer, offentlige tiltak eller manglende eller forsinket levering fra leverandører). Dersom slike hendelser gjør det mye vanskeligere eller til og med umulig for selger å utføre leveringer eller tjenester, og når dette ikke bare går midlertidig ut over muligheten til å oppfylle kontrakten, skal selger ha lov til å oppheve kontrakten helt eller delvis. Å oppheve kontrakten på dette grunnlaget krever imidlertid at selger varsler kjøper om de aktuelle forholdene og refunderer eventuelle beløp kjøper har betalt for eventuelle utestående tjenester fra selger. Dersom mulighetene til å oppfylle kontrakten bare er midlertidig borte, skal leverings- eller tjenestefristene eller -datoene forlenges med en periode som tilsvarer forsinkelsen samt en passende oppkjøringsperiode. Hvis det urimelig å forvente at oppdragsgiver godtar leveringen eller tjenesten etter slike forsinkelser, skal oppdragsgiver ha rett til å oppheve kontrakten ved å umiddelbart sende en skriftlig erklæring om dette til selger.
 5. Selger skal bare ha rett til å gjøre delleveranser når delleveranser er av verdi for oppdragsgiver i forbindelse med kontraktsformålet, når leveransen av det gjenværende er sikret, og når dette ikke medfører betydelige tilleggskostnader for oppdragsgiveren, unntatt i tilfeller der selgeren godtar å påta seg disse tilleggskostnadene. Hvis selgeren er forsinket med en levering eller tjeneste, eller hvis det blir umulig å utføre leveringen/tjenesten, uansett årsak, skal selgerens skadesansvar begrenses i henhold til punkt VIII. i disse generelle betingelsene.

V. Oppfyllelsessted, forsendelse, emballasje, risikoovergang

 1. Hvis ikke noe annet uttrykkelig er avtalt, er oppfyllelsessted for alle forpliktelsen som styres av dette kontraktsforholdet, selgerens fabrikk i 57399 Kirchhundem i Tyskland.
 2. Selger avgjør egnet type forsendelse og emballasje. Vanlig emballasje skal være den minste emballasjeenheten oppgitt i katalogen. Ved bestilling av andre mengder blir nærmeste emballasjeenhet levert.
 3. Risikoen går over til selger senest når leveransen overføres til logistikkselskap, speditør eller tredjepart som utfører transporten. Gjenstanden er overført når innlastingen begynner. Dette gjelder også for delleveranser eller når selger har avtalt å levere andre tjenester (f.eks. forsendelse). Når forsendelse eller overføring blir forsinket på grunn av forhold som skyldes oppdragsgiver, skal risikoen gå over til oppdragsgiver den dagen leveringsgjenstanden ble gjort tilgjengelig for levering og selger har varslet kjøper om dette.
 4. Oppdragsgiver skal dekke oppbevaringskostnader som påløper etter risikoovergang. Hvis selgeren står for oppbevaringen, skal oppbevaringskostnadene være på 0,25 % av fakturaverdien for leveringsgjenstandene som skal oppbevares, per hele uke. Kontraktspartene kan hevde og bevise høyere eller lavere oppbevaringskostnader.
 5. Forsendelsen skal bare forsikres av selger ved uttrykkelig ønske om dette fra kjøper. Det skal gis forsikring mot tyveri, innbrudd, transport-, brann- og vannskader og andre risikoer som kan forsikres. Kjøper står for forsikringskostnadene.
 6. Når det gjelder kontrakter med gjentatte leveranser etter hverandre, skal selger informeres om leveringsstrukturen i god tid. Når leveranser ikke hentes i tide, har selger – etter en hensiktsmessig frist oppgitt for kjøper – rett til å selv strukturere og foreta leveransene eller trekke seg fra den relevante kontraktsdelen i henhold til nærmere betingelser i punkt IV. 4. og kreve erstatning for driftstap. Selgers rett til å kreve videre skadeserstatning påvirkes ikke.
 7. Returer som ikke skyldes materielle mangler eller rettighetsmangler, skal behandles i henhold til selges returbetingelser. Disse kan du lese på www.mennekes.org og i de generelle betingelsene.

VI. Ansvar, materielle mangler

 1. Uavhengig av inspeksjons- og varslingspliktene (§ 377 HGB (tysk handelslov)) som finnes for all bilateral handel, skal oppdragsgiver ha plikt til å inspisere leveransen for tydelige mangler og varsle om slike mangler – dette gjelder også for ufullstendige eller feilaktige leveranser. Varsel om mangler skal sendes ut innen 5 virkedager etter at varene er mottatt. Når det gjelder latente mangler, skal varsel om mangler sendes ut innen 5 dager etter at mangelen blir oppdaget. Varsel om mangler skal gjøres skriftlig. Hvis varsel om mangler ikke sendes ut innen den angitte perioden, skal gjelder varene som godkjent, og oppdragsgiver mister alle regressretter mot selger med hensyn til manglene. På forespørsel fra selger skal den etterspurte leveransen returneres til selger med frakt betalt. I tilfelle legitimt varsel om mangler skal selger refundere kostnadene for billigste returtransport. Dette gjelder ikke dersom kostnadene er høyere fordi leveransen brukes på et annet sted enn tiltenkt brukssted.
 2. I tilfelle legitimt varsel om mangler skal selger, etter eget valg, være forpliktet og berettiget til å reparere mangelen eller levere en erstatning (sekundær ytelse) innen rimelig tid. Hvis sekundær ytelse ikke utføres, det vil at det er umulig eller urimelig, at selger nekter å utføre sekundær ytelse, eller at sekundær ytelse blir urimelig forsinket, skal kjøper har rett til å oppheve kontrakten eller få egnet reduksjons i kjøpsprisen.
 3. Når manglene er selgers skyld, skal kjøper ha rett til å kreve skadeserstatning i henhold til betingelsene i punkt VIII.
 4. I tilfelle mangler i komponenter laget av andre produsenter, som selger ikke kan fjerne – på grunn av lisensårsaker eller fysiske årsaker – skal selger, etter eget valg, enten kreve garantirettigheter mot produsenten og leverandøren på oppdragsgivers vegne eller overlevere disse rettighetene til oppdragsgiver. Garantikrav mot selger som gjelder slike mangler, skal bare framlegges i henhold til disse generelle betingelsene der rettslige søksmål mot produsenten og leverandøren mislyktes, eller når slike rettslige søksmål ikke har utsikt til å lykkes, for eksempel dersom saksøkte er betalingsudyktig. Foreldelsesfristen for den respektive garantien utsettes så lenge den juridiske tvisten varer.
 5. Garantien gjelder ikke når oppdragsgiver manipulerer den leverte gjenstanden uten selgers samtykke, eller når en tredjepart manipulerer den leverte gjenstanden på befaling fra oppdragsgiver, og dette fører til at det blir umulig eller urimelig for selger å utbedre manglene. Oppdragsgiver skal dekke alle tilleggskostnader for utbedring av mangler som skyldes slik manipulering.
 6. Erstatningskrav gjelder ikke når feilen oppstår dersom instruksjoner for drift, oppbevaring, vedlikehold eller installasjon ikke er fulgt, ved uegnet eller uriktig bruk, ved feil eller skjødesløs bruk av oppdragsgiver, eller ved naturlig slitasje. Det samme gjelder når selges produkter monteres uriktig, håndteres skjødesløst eller utsettes for overdrevne belastninger, eller når sammenbruddet oppstår som følge av uegnet drift, reservematerialer eller mekaniske, kjemiske, elektrokjemiske eller elektriske virkninger.
 7. Alle individuelle avtaler mellom oppdragsgiver om å levere brukte gjenstander skal være unntatt garanti for materielle mangler unntatt tilfeller hvor selger med forsett har skjult slike mangler.

VII. Beskyttede rettigheter

 1. I henhold til punkt VII skal selger garantere av gjenstanden som leveres, skal være fri for tredjeparts industrielle eiendomsrett eller opphavsrett i det landet (eller den staten) eller det avtalte leveringsstedet. Hvis ikke noe annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, er leveringssted Kirchhundem i Tyskland. Alle kontraktpartnere skal varsle den andre umiddelbart og skriftlig dersom det framsettes krav som gjelder brudd på slike rettigheter. Regelen i setning 1 er ingen garanti, men skal utgjøre en avtale om kvalitet i henhold til gjeldende garantibestemmelser.
 2. Dersom gjenstanden som leveres, bryter tredjeparts eiendomsrett eller opphavsrett, skal selger, etter eget valg, forbedre eller bytte gjenstanden slik at den ikke lenger bryter slike rettigheter, men fortsatt oppfyller funksjonene som er avtalt i kontrakten, eller gi oppdragsgiver egnet bruksrett ved hjelp av lisens. Hvis selger ikke er i stand til å løse problemet innen egnet tid, skal oppdragsgiver ha rett til å oppheve kontrakten eller redusere kjøpsprisen tilsvarende. Alle skadekrav fra oppdragsgiver mot selger er underlagt begrensningene i punkt VIII i disse generelle betingelsene.
 3. I tilfelle juridiske overtredelser i forbindelse med produkter levert av selger, men produsert av andre produsenter, skal selger, etter eget valg, kreve erstatning fra produsenten eller leverandøren på vegne av oppdragsgiver eller overlevere disse kravene til oppdragsgiver. I slike tilfeller skal krav mot selger bare framlegges når rettslige søksmål mot produsenten eller leverandørene mislyktes eller ikke har utsikt til å lykkes, for eksempel hvis produsenten/leverandøren er betalingsudyktig.
 4. Når disse leveransene blir produsert i henhold til spesifikke skisser eller andre indikasjoner lagd av oppdragsgiver, og når disse leveransene bryter rettighetene til tredjepart, skal oppdragsgiver ha ansvaret for korrekthet og for at rettighetene til tredjepart ikke blir brutt. Oppdragsgiver skal holde selger skadesløs mot alle krav framsatt for brudd på eiendomsretten til tredjepart. I tilfelle krav om skadeserstatning skal skadesløsholdelsen bare gjelde når kjøper ikke kan bevise å ikke være ansvarlig for manglene i indikasjonene eller for brudd på rettighetene til tredjepart. Hvis selger i slike tilfeller er hindret fra å produsere eller levere de respektive varene av en tredjepart som hever egne eiendomsretter, skal selger ha rett til å innstille arbeidet og oppheve kontrakten. Før dette blir gjort, må imidlertid selger varsle kjøper som setter en frist der kjøper er pålagt å få forbudet fjernet av tredjeparten. Selger skal fortsatt fortsatt ha rett til å kreve skadeserstatning fra kjøper på grunnlag av andre lovbestemmelser.
 5.  

VIII. Annet ansvar (begrensning og frihet)

 1. Selgers ansvar for skader, uansett juridisk årsak, men særlig for bristende forutsetninger, forsinkelser, defekt eller feilaktig leveranse, kontraktsbrudd, brudd på aktsomhetsplikt i kontraktsforhandlinger og ved erstatningssaker, hvor feil er konstatert, skal begrenses av følgende regler.
 2. Selger skal ikke holdes ansvarlig i tilfelle uaktsomhet fra selskapets organer, juridiske representanter, ansatte eller andre stedfortredende representanter med mindre dette innebærer brudd på viktige kontraktsplikter (hovedplikter under kontrakt / vesentligste plikter). Viktige kontraktsplikter er de pliktene som må oppfylles for at kontrakten i det hele tatt skal kunne gjennomføres, og som Kontraktspartene kan stole på.
 3. Dersom selger holdes ansvarlig for skadene i henhold til punktet over, skal ansvaret begrenses til skader som selger forutså ved kontraktsinngåelse som en mulig konsekvens av kontraktsbrudd, eller som selger ville ha forutsett ved å være varsom. Indirekte eller følgeskader som skyldes mangler i gjenstanden som leveres, skal bare kompenseres for når slike skader er å forvente ved riktig bruk av denne gjenstanden.
 4. I tilfelle ansvar ved uaktsomhet skal selgers plikt til å betale for materielle og økonomiske skader som følge av dette begrenses til skader som vanligvis kan forsikres av selger gjennom ansvars-/produktansvarsforsikring på rimelige vilkår, selv når saken gjelder brudd på viktige kontraktsplikter.
 5. Ansvarsfriheten og -begrensningen nevnt ovenfor skal gjelde i samme grad til fordel for selskapets organer, juridiske representanter, ansatte og andre stedfortredende representanter for selger.
 6. Dersom elger gir teknisk informasjon eller fungerer i en rådgivende egenskap, og denne informasjonen eller disse rådene ikke inngår i tjenestene som er avtalt i kontrakten, skal denne informasjonen og disse rådene gis gratis, og selger har ikke ansvaret for dem.
 7. Ansvarsbegrensningene oppgitt her i punkt VIII gjelder ikke selgers ansvar for forsettlige handlinger, for berettigede egenskaper, for skade på liv og helse eller for ansvar i henhold til den tyske produktansvarsloven.

IX. Foreldelsesfrister

 1. Krav som rettes i henhold til punkt VI, skal være underlagt en foreldelsesfrist på ett år fra og med levering til kjøper.
 2. Dette skal ikke gjelde for følgende krav som skal være underlagt juridiske foreldelsesfrister. Krav som omfatter forsettlig, ondsinnet eller grovt uaktsomt brudd på pliktene fra selger, dennes juridiske representanter eller stedfortredere; Skadeserstatningskrav som følge av skader på liv og helse på grunn av et uaktsomt brudd fra selger eller fra et bevisst eller uaktsomt brudd fra dennes juridiske representanter eller stedfortredere; Krav i henhold til en garanti for en bestemt egenskap; Dersom leverandøren er forpliktet til det, krav for refusjon av kostnader som oppdragsgiver må dekke mot en underleverandør i forsyningskjeden på grunn av salg av nye varer for sekundærytelser (§ 478(2) BGB); I tilfelle varer levert av selger har blitt brukt i samsvar med bruksanvisningen i et byggeprosjekt og de deretter har forårsaket en defekt i dette prosjektet og del B av de tyske byggekontraktsprosedyrene («Verordning für Bauleistungen») gjelder ikke for kontraktsforholdet.

 3. For alle disse tilfellene gjelder foreldelsesfristen i henhold til de lovbestemmelsene. De lovbestemte reglene om utsettelse av foreldelsesfrister og ny start på frister påvirkes ikke. I tilfelle skadeserstatningskrav i henhold til produktansvarsloven gjelder de lovbestemte foreldelsesfristene, også i tilfelle uaktsomt eller grovt uaktsomt brudd.

 4. Når selger holdes ansvarlig i henhold til punkt VIII for skader hvor man vanligvis inngår ansvarsforsikring til rimelige vilkår, skal foreldelsesfristen også være på ett år.

X. Eiendomsforbehold

 1.  Selger skal beholde eiendomsretten til gjenstanden som leveres (betingede varer), fram til alle krav som måtte oppstå mot oppdragsgiver under avtaleforholdet, inklusive alle framtidige krav fra etterfølgende eller senere kontrakter, er avgjort. I tilfelle åpen faktura skal forbehold om eiendom og alle rettigheter være sikkerhet for hele utestående beløp med renter og kostnader. Oppdragsgiver skal umiddelbart varsle selger om pantsetting eller andre handlinger fra tredjepart.
 2. Oppdragsgiver skal ha rett til å behandle og videreselge den leverte gjenstanden i forbindelse med vanlig forretningsdrift. Denne retten opphører hvis oppdragsgiver er på etterskudd med eller stanser betalingen, eller når det opprettes insolvenssak mot oppdragsgivers eiendeler. Oppdragsgiver skal være forpliktet til å bare videreselge varene under eiendomsforbehold for å sikre at krav fra videresalg går over til selger i henhold til 5. og 6. Bruk av de betingede varene for å oppfylle kontrakter for arbeid og materialer er å anse som videresalg for dette formålet. Andre disposisjoner for de betingede varene, da særlig pantsetting eller overdragelse som sikkerhet, er forbudt. Overdragelse av krav fra overføring av de betingede varene skal være forbudt med mindre overdragelsen skjer ved faktoring, som skal varsles til selger, og hvor utbyttet overstiger verdien av de sikrede kravet. Ved kreditering av utbyttet av faktoringsordningen skal selgers krav forfalle umiddelbart.
 3. Behandling av betingede varer skal ikke føre til at kjøper får eierskap i den resulterende gjenstanden i henhold til § 950 BGB. Behandling eller omstrukturering av varene forplikter ikke selger. De behandlede eller omstrukturerte varene skal fortsatt være betingede varer.
 4. Når betingede varer behandles, innlemmes i eller blandes med andre varer, skal selger være deleier av det resulterende produktet. Selgers andel skal stå i forhold til fakturaverdien for de betingede varene og fakturaverdiene for de andre varene som er brukt. Når selgers eiendomsrett oppfører som følge av behandling, innlemming eller blanding, skal oppdragsgiver gi selger forholdsmessig eiendomsrett eller panterett for det nye produktet basert på fakturaverdien for de betingede varene sammenlignet med fakturaverdien for de andre varene som er brukt. Produktoppbevaringen skal være gratis for selger. Felles eiendomsrett for varene er tilstrekkelig for at disse varene skal være betingede varer.
 5. Krav fra oppdragsgiver i forbindelse med videresalg av betingede varer skal overføres til selger. Dette skal fungere som sikkerhet i samme omfang som eiendomsforbeholdet for de betingede varene.
 6. Når de betingede varene selges videre av oppdragsgiver sammen med andre varer, skal selger få et forholdsmessig krav fra videresalget basert på fakturaverdien for de betingede varene sammenlignet med fakturaverdien for de andre varene som er brukt. I tilfelle videresalg av varer hvor selger har felles eiendomsrett i henhold til 4., skal det overføres en tilsvarende andel av kravene.
 7. På forespørsel fra selger er oppdragsgiver forpliktet til å gi førstnevnte en nøyaktig liste over kravene med kjøpernes navn og adresser, til å varsle kjøperne om overføringen, og til å gi selger all informasjon som trengs for å hevde overførte krav. Når oppdragsgiver er på etterskudd med betalingen eller havner i en dårlig finansiell situasjon, skal oppdragsgiver gi selger tillatelse til å varsle kjøperne om overføringen og inndrive sine krav selv. Selger skal ha rett til å be om vurdering av sine overførte krav, dette skal utføres av en utpekt part ved bruk av oppdragsgivers kontoer. Oppdragsgiver skal gi selger en oversikt over alle varene selger fortsatt har eiendomsforbehold for (betingede varer).
 8. Hvis de eksisterende verdipapirene overstiger verdien av sikrede krav med over 10 %, skal selger på forespørsel fra oppdragsgiver være forpliktet til å frigi verdipapirer etter eget valg og samtidig ta hensyn til oppdragsgivers interesser. I tilfelle eiendomsforbehold skal verdien av verdipapirene avgjøres med hensyn til fakturaverdien til varene som kjøpt av oppdragsgiver fra selger. I tilfelle utvidet eiendomsforbehold gjelder fakturaverdien for videresalget av varene.
 9. Ettersom selger har eiendomsforbehold for varene, kan selger kreve å få varene returnert hvis kontrakten oppheves. Selger har rett til å erklære kontrakten for opphevet, uavhengig av de andre betingelsene som står i § 323 BGB, og særlig uten krav om å pålegge en betalingsfrist, umiddelbart etter oppdragsgivers mislighold. Det samme gjelder når oppdragsgiver stanser betalingen, eller når det opprettes insolvenssak mot oppdragsgivers eiendeler. Oppdragsgiver skal dekke alle kostnader som oppstår i forbindelse med retur av den leverte gjenstanden. Selger skal fritt kunne disponere returnert eiendom.

XI. Fullmakt til databehandling

Selger skal kunne behandle alle data i forbindelse med forretningsforholdet med kjøper innenfor gjeldende lovbestemmelser.

XII. Avsluttende bestemmelser

 1. Verneting for alle konflikter som oppstår i forbindelse med forretningsforholdet mellom selger og oppdragsgiver, skal, etter selgers valg, være Kirchhundem eller kjøpers rettskrets. For krav mot selger er eneste verneting 57399 Kirchhundem. Obligatoriske lovbestemmelser om eksklusive verneting skal ikke påvirkes av denne regelen.
 2. Forholdet mellom selger og kjøper skal reguleres av lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 11.04.1980 (CISG) skal ekskluderes.
 3. Dersom kontrakten eller disse generelle betingelsene inneholder rettstomme rom, skal partene avtale den juridisk gjeldende bestemmelsen de hadde blitt enige om i lys av kontraktens økonomiske formål, samt formålet med disse generelle betingelsene hvis de hadde oppdaget disse rettstomme rommene da kontrakten ble inngått, eller i disse generelle betingelsene.

Merknad i relasjon til § 36 den tyske forbrukerdiskrimineringsloven (VSBG)

Selger/entreprenør er verken forpliktet eller villig til å delta i tvisteløsning foran en forbrukervoldgiftsnemnd som definert i § 36 av VSBG.

Status per oktober 2023

Med forbehold om skrivefeil, trykkrelaterte feil, endringer m.m.