Choose your country
MENNEKES

Europeiske standarder for pluggenheter

Overalt hvor det er strøm, må man være forsiktig og jobbe nøyaktig. Under installasjon, bruk og vedlikehold av elektrisk utstyr gjelder juridiske bestemmelser og standarder som du må følge. De elektrotekniske standardene (EN) som gjelder i Tyskland og Europa, settes opp og kontrolleres av forskjellige institusjoner: den internasjonale standardiseringsorganisasjonen «International Electrotechnical Commission (IEC)», den europeiske komiteen for standardisering på det elektrotekniske området «Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC)», DIN-standardkomiteen for elektroteknikk hos den tyske standardiseringsorganisasjonen «Deutsches Institut für Normung (DIN)» og den tyske bransjeorganisasjonen «Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE)».

Våre CEE-pluggenheter produseres og kontrolleres i henhold til følgende standarder før levering: 

DIN EN/IEC 60309

Standarden DIN EN/IEC 60309 er en internasjonal standard for plugger og stikkontakter, skjøtekontakter og apparatplugger som hovedsakelig brukes i industrien (med merkedriftsspenning til 1 000 V, 500 Hz og merkestrøm til 125 A). Del 1 av standarden (DIN EN/IEC 60309-1) beskriver generelle krav til alle pluggforbindelser for industriell bruk. Del 2 (DIN EN/IEC 60309-2) spesifiserer en rekke pluggforbindelser med runde kapslinger og forskjellig antall og anordning av kontaktpinner for forskjellige bruksområder. 

EN IEC 61439

Standard EN IEC 61439 erstattet standard 60439 mot slutten av 2014. Standarden beskriver utførelse og testspesifikasjon for såkalt lavspent koblings- og kontrollutstyr. Koblings- og kontrollutstyr omfatter også stikkontaktkombinasjonene våre. 

Standarden fastsetter sikkerhetstekniske krav til utstyr som brukes til fordeling av elektrisk energi i industri, husholdninger og på byggeplasser. Standarden garanterer en høyere sikkerhetsstandard og anvendes f.eks. på elkraftfordelere (som stikkontaktkombinasjonene våre), koblingsutstyr og fordelerskap.

Det kreves to hovedstandarder for alle typer lavspente koblings- og kontrollanlegg. Standarden DIN EN/IEC 61439 består derfor av to deler:

  • EN IEC 61439-1 – grunnstandarden
  • EN IEC 61439-2 til EN IEC 61439-7. Standardens deler 2 til 7 betegner og gjelder bestemte bruksegenskaper: EN IEC 61439-2 gjelder koblings- og kontrollanlegg, EN IEC 61439-3 gjelder installasjonsfordelere, EN IEC 61439-4 gjelder anleggsstrømfordelere, EN IEC 61439-5 gjelder offentlige fordelerskap, EN IEC 61439-6 gjelder skinnefordelere og EN IEC 61439-7 gjelder spesielle bruksområder som havner, campingplasser, markedsplasser og ladestasjoner. 

Informasjon og utdrag fra DIN EN 61439

Informasjon om standarden DIN EN 61439

I 2012 ble restruktureringen og gjennomarbeidingen av de sikkerhetstekniske kravene for lavspennings koblingsanlegg avsluttet og standarden DIN EN 61439-1:2012 utgitt. Forgjengeren DIN EN 60439-1 ble i september 2014 avløst av DIN EN 61439-1:2012. For alle anlegg som settes i drift etter dette tidspunktet, må planlegging og dokumentasjon skje i henhold til DIN EN 61439-1:2012 og delene av denne.

Den nye standarden skal harmonisere de fleste generelle bestemmelser og krav for lavspennings koblings- og kontrollanlegg for å oppnå enhetlige krav og enhetlig dokumentasjon for koblings- og kontrollanlegg. Slik vil man også unngå å måtte levere dokumentasjon etter andre standarder. Alle krav til forskjellige koblings- og kontrollanlegg er nå sammenfattet i denne grunnleggende standarden, sammen med temaer av bred interesse, også for bruk, f.eks. oppvarming isolasjonsegenskaper osv.

For alle konstruksjoner av lavspennings koblings- og kontrollanlegg trengs det fra nå av to hovedstandarder:

  • Den grunnleggende standarden, som refereres til som "Del 1";
  • De relevante delene 2–7, standard for koblings- og kontrollanlegg, som omhandler særtrekk ved bruk.

DIN EN 61439 består av følgende deler:

DIN EN ...

61439-1: Generelle regler

61439-2: Energi-koblings- og kontrollanlegg

61439-3: Installasjonsfordelere

61439-4: Fordelere på byggeplasser

61439-5: Offentlige kabelfordelingsskap

61439-6: Kanalskinner

61439-7: DIN IEC/TS – Spesiell bruk som marinaer, campingplasser, markedsplasser og ladestasjoner

Krav i denne standarden som er gjenstand for en avtale mellom produsenten av koblings- og kontrollanlegget og brukeren, finner du sammenfattet nedenfor. Denne opplistingen gjør det lettere å stille informasjon om grunnleggende betingelser og brukerspesifikasjoner til disposisjon.

Konstruksjonsdokumentasjon

I tillegg til konstruksjonsdokumentasjonen er det også produsentens ansvar å levere dokumentasjon av rutinekontroll. Dette sikrer korrekt oppbygging I henhold til standarden, utelukke materialfeil og overholder elektriske sikkerhetskrav.

Definisjonen "Opprinnelig produsent" og "Produsent av koblings- og kontrollanlegget"

Opprinnelig produsent

Organisasjon/foretak som har utført den opprinnelige konstruksjonen og den tilhørende dokumentasjonen i henhold til standarden.

Produsent av koblings- og kontrollanlegget

Organisasjon som kompletterer enheten og bygger deler sammen til en funksjonsdyktig enhet. Produsenten er ansvarlig for dokumentasjon av rutinekontroll og dermed for produktet (samsvarsvurdering).

Betydning for produkter fra MENNEKES:

For tilkoblingsklare enheter er MENNEKES både opprinnelig produsent og produsent. Det er vi som har ansvaret og som må levere påkrevd dokumentasjon. Delvis kablede enheter kan vi ikke erklære som konforme med standarden. Her blir den som fullfører kablingen til produsent og må erklære samsvar med standarden. Det er påkrevd å gi informasjon videre til denne organisasjonen, slik at enheten til slutt kan få en samsvarsvurdering.

Oppvarming

Øvre grense for omgivelsestemperaturen ligger på +40 °C. Middelverdien for omgivelsestemperaturen må imidlertid ikke være høyere enn +35 °C i løpet av 24 t.

Dokumentasjon av oppvarming kan skje ved hjelp av forskjellige metoder. Koblings- og kontrollanlegget kan kontrolleres, en kjent referanse kan avledes, eller det kan gjennomføres en vurdering f.eks. etter gjeldende konstruksjonsregler. Uansett hvilken måte som velges for beregningen av oppvarmingen og dermed også av anleggets maksimale strømbelastning, må det sikres at grenseverdiene for temperatur overholdes.

Koblings- og kontrollanlegget og anleggets strømkretser må være i stand til å tåle den merkestrømmen de utsettes for under spesifiserte betingelser. Det må tas hensyn til måleverdiene for komponentene samt komponentenes egnethet og bruk, uten at grenseverdiene i DIN EN 61439-1 tab. 6, del 1 overskrides. Temperaturgrensene i tab. 6 gjelder for en middels omgivelsestemperatur på +35 °C.
▶ Det må tas hensyn til temperaturgrenser for innebygde driftsmidler!

Oppvarming – utskifting av deler

En enhet/komponent kan bare byttes ut med en lignende enhet med samme konstruksjon fra en annen serie enn den som brukes i dokumentasjonen, hvis effekttapet og dermed oppvarmingen av tilkoblingene er mindre eller lik enheten som erstattes.

Den største strømkretsen og alle utganger må belastes enkeltvis med nominell strøm

I henhold til EN IEC 61439-X kreves det at hver enkelt strømkrets er i stand til å føre sin merkestrøm uten å overskride temperaturgrensene. Hvis det tilføyes flere strømkretser, kan det fastsettes en belastningsfaktor.

Måleverdier InA, Inc, RDF

Standarddefinisjon InA

Merkestrømmen for koblings- og kontrollanlegg InA er den totale strømmen som hovedsamleskinnen kan fordele i den aktuelle oppbygningen av anlegget, uten å overskride temperaturgrensene iht. DIN EN 61439-1 avsnitt 9.2!

Strøm InA ses på som den strømmen som anlegget maksimalt kan fordele over utgangene ved 100 % innkoblingstid (ED).

Standarddefinisjon Inc

Merkestrømmen til en strømkrets er verdien av strømmen som denne strømkretsen kan tåle ved vanlige driftsbetingelser, når den er i drift alene. Strømmen må kunne ledes uten at overtemperaturen til de enkelte delene overskrider grenseverdiene som fastsatt i DIN EN 61439-1 avsnitt 9.2.

Standarddefinisjon belastningsfaktor RDF

RDF er oppgitt prosentverdi for merkestrømmen som de (enkelte) utgangene Inc i et koblings- og kontrollanlegg kan belastes med over tid og samtidig. Det må her også tas hensyn til den gjensidige termisk påvirkningen. InA må ikke overskrides.

Tabell 101 fra EN IEC 61439-3: Verdier for antatt belastning

Antall hovedstrømkretser

Antatt belastningsfaktor

2 og 3

0,8

4 og 5

0,7

6 til og med 9

0,6

10 (og mer)

0,5

Denne tabellen gjengir veiledende verdier. I tvilstilfeller gjelder alltid produsentens opplysninger.

Avtaler mellom produsenter av koblings- og kontrollanlegg og brukere

Oppsett av avtale mellom produsent og bruker

Følgende opplysninger er fastsatte standardverdier for katalog-kombinasjoner fra MENNEKES. Ved avvik fra denne standarden eller ved spesialprosjekter, må det på forhånd inngås avtaler mellom bruker og produsent. Disse avtalene mellom MENNEKES og brukeren/kunden må inngås i tilbudsfasen (før produksjon og før salg).

Følgende tabell er en mal som passer for ca. 98 % av enhetene fra MENNEKES. Spesialprosjekter dekkes ikke av disse opplysningene. Her må brukeren gi de nødvendige opplysninger før prosjekteringen starter. I slike spesialtilfeller må man se på videre detaljer ved hjelp av standardene og understandardene vi har nevnt tidligere.

Egenskap

Standardverdi

Normativt alternativ

MENNEKES standard

System etter type jordforbindelse

Utførsel I henhold til lokale krav

TT / TN / IT

TN / TT

Merkespenning

I henhold til lokale installasjonsbetingelser

Maks. 1000 V AC eller 1500 V DC

400 V AC

Transient overspenning

Bestemmes av det elektriske systemet

Overspenningskategori I / II / III / IV

Ktg. III / stikkforbindelser ktg. II

Midlertidig overspenning

Min. merkespenning + 1200 V

Du finner verdiene i tabell 8 + 9 eller 10

1890 V (AC)

Merkefrekvens

Alt etter installasjonsbetingelsene

DC / 50 Hz / 60 Hz

50 Hz

Kortslutningsfasthet

Bestemmes av systemet

N + PE maks. 60 % av verdiene for ytterleder

Icc maks. ≤ 10 kA

SCPD i matingen

Alt etter installasjonsbetingelsene

Ja/nei

nei

Koordinasjon mellom beskyttelsesinnretninger mot kortslutning innenfor eller utenfor koblings- og kontrollanlegget

Alt etter installasjonsbetingelsene

Finnes / må installeres / må monteres

Avhengig av produktet

Opplysninger om belastning som eventuelt kan føre til kortslutningsstrøm

Belastning som eventuelt kan føre til kortslutningsstrøm ikke tillatt

Ingen

Ingen

Type beskyttelse mot elektrisk støt – basisisolering

Basisbeskyttelse

Ta hensyn til lokale krav

Basisbeskyttelse

Type beskyttelse mot elektrisk støt – differensialbeskyttelse

Beskyttelse mot indirekte berøring / ta hensyn til lokale krav

Slås automatisk av / sikringsskillebryter / beskyttelsesisolering

Avhengig av produktet

Oppstillingssted

Produsentens utførelse

Innendørs/utendørs

Avhengig av produktet

Kapslingsgrad

Innendørs IP 2x / utendørs min. IP 23

IP xx (A-D)

IP 44

Beskyttelse mot mekanisk påvirkning

 

Oppgi eventuelt IK Code (IEC 208)

Informasjon på forespørsel

Bestandighet mot UV-stråling

 

Må ha kapsling utendørs

Informasjon på forespørsel

Korrosjonsbestandighet

Oppstilling innendørs og utendørs

Ja/nei

Avhengig av produktet

Grenseverdier for omgivelsestemperatur

Innendørs: Min. -5 °C

Utendørs: Min. -25 °C

Øvre grense (begge): +40 °C

Maks. middelverdi (24h): +35 °C

Ingen

Standardverdier! Se produktet for avvik

Maksimal rel. luftfuktighet

90%

Utendørs: 100 % ved maks. +25 °C

Innendørs: 50 % ved +40 °C

Standardverdier! Se produktet for avvik

Tilsmussingsgrad

Industriell omgivelse 3

1, 2, 3, 4

3

Høyde over havet

≤ 2.000 m

Ta hensyn til faktorer

≤ 2.000 m

EMC-miljø

A eller B

A / B

B

Spesielle driftsbetingelser (vibrasjon, ex-sone, sterke magnetfelt eller forurensing)

Ingen spesielle betingelser

Ingen

Ikke definert!

Utvendig konstruksjon

Etter produsentens anvisninger

Åpen / lukket / stående / i vegg og på vegg / konsoll

Lukket

Mobil eller stasjonær

Etter produsentens anvisninger

Ja/nei

Avhengig av produktet

Mål og dimensjoner

Etter produsentens anvisninger

Ingen

Avhengig av produktet

Type ledere som føres inn utenfra

Kabel

Kabel/skinnefordeler

Kabel

Material i ledere som føres inn utenfra

Kobber

Kobber/aluminium

Kobber

Diameter for ytterleder, PE-, N- og PEN-leder

Som spesifisert i standard

Ingen

Ingen

Spesielle krav til merking av tilkoblinger

Etter produsentens anvisninger

Ingen

Produsentutførelse

Krav til lagring og transport (type transport, avvikende omgivelsesbetingelser, maks. mål, krav til emballasje)

Produsentens standard

Ingen

Informasjon på forespørsel

Betjening (tilgang, betjeningsrettigheter, adskillelse)

Lett tilgjengelighet

Autoriserte personer, vanlige personer etc.

Avhengig av produktet

Krav til tilgjengelighet for drift, kontroll, vedlikehold eller utvidelse

Kontroll, utskifting av deler, utvidelse, vedlikehold etc. kan bare utføres av fagfolk (krav)

Ingen

Kontroll, utskifting, utvidelse, vedlikehold etc. kan bare utføres av fagfolk

Adskillelse av utgangsstrømkretser

Etter produsentens anvisninger

Enkeltvis/gruppevis/alle

Avhengig av produktet

Type innvendig inndeling

Etter produsentens anvisninger

Form 1, 2, 3, 4

Ingen

Merkestrøm for koblings- og kontrollanlegget

Produsentens standard, I henhold til bruk

Ingen

Avhengig av produktet

Merkestrøm for strømkretsene (Inc)

Produsentens standard, I henhold til bruk

Ingen

Avhengig av produktet

Belastningsfaktor (RDF)

SPESIFISERT I STANDARD

RDF for strømkretser / RDF for hele koblings- og kontrollanlegget

Avhengig av produktet

Forhold mellom tverrsnitt ytterleder og N*

O ≤ 16 mm2 = 100 %

O > 16 mm2 = 50 %

min. 16 mm2)

For strøm i N til 50 % av ytterleder, ellers spesialavtale!

Ytterleder = Nøytralledertverrsnitt

 

* Hos MENNEKES er nøytrallederen dimensjonert for bæreevnen til maks. ytterlederstrøm. Ved spesielle driftsbetingelser (se DIN EN 61439; avsnitt 7.2 og DIN EN 61439-1 vedl. 1, avsnitt 13.5) som har konsekvenser for forholdet mellom nøytralleder og ytterleder kan det være nødvendig med et annet forhold mellom nøytralleder og ytterleder (vekselstrømforbruk med svært lav og forskjellig cosφ eller sterk overharmonisk spenning i forsyningsspenningen henholdsvis i laststrømmen). Dette må brukeren opplyse om.

Vanlige spørsmål, teknisk kundeservice, kurs og fabrikkbesøk

Har du flere spørsmål om elektroteknologi og pluggenhetene våre? Da er det bare å se på siden vår med vanlige spørsmål! Hvis du ikke gjør noen funn her, er det bare å ta kontakt med vår tekniske kundeservice.

Trenger du detaljert kursing i bruk av pluggenhetene våre, eller ønsker du innsikt i produksjonen vår med et lokalt fabrikkbesøk? Da er det bare å snakke med kursteamet vårt!