Choose your country

MENNEKES

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MENNEKES STECKER GMBH & CO. KG

1 Omfang

1.1 Bare de generelle salgs- og leveringsbetingelsene til MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG (heretter MENNEKES) gjelder. Avvikende salgs- og leveringsbetingelser eller salgs- og leveringsbetingelsene til MENNEKES' kontraktspartner (heretter kalt «kjøperen») vil ikke bli aksepterte, med mindre MENNEKES uttrykkelig har samtykket til disse skriftlig. Disse salgs- og leveringsbetingelsene vil gjelde selv om MENNEKES leverer til kunden uten noen form for reservasjon, selv om selskapet er oppmerksomme på kundens avvikende salgs- og leveringsbetingelser.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelsene vil også gjelde alle framtidige transaksjoner med kjøperen. Kjøperen godtar disse salgs- og leveringsbetingelsene ved å legge inn en bestilling, men senest ved å godta vareleveringen.

1.3 Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder kun selskaper.

1.4 Sideavtaler og endringer, tillegg eller kansellering av kontrakten må foregå skriftlig.

 

2 Tilbud og ordrebekreftelser

2.1 Tilbudene fra MENNEKES gis uten noen form for forpliktelse. En ordre fra kunden vil først bli betraktet som akseptert det øyeblikket MENNEKES bekrefter den skriftlig. På samme måte vil endringer og andre avtaler kun være bindende når de er skriftlig bekreftet av MENNEKES. Utførelse av alle ordrer er basert på den skriftlige ordrebekreftelsen eller tilbudet fra MENNEKES.

2.2 Hvis en ordre blir ansett som et tilbud i henhold til § 145 i BGB (tysk privatrett), kan MENNEKES akseptere den innen fire uker. Kontrakten blir etablert ved at de bestilte varene blir sendt ut, det blir foretatt delleveranser og den første leveransen blir sendt.

2.3 Hvis kjøperen ber om individuelle kostnadsestimater, vil disse bli levert mot betaling. Hvis varene blir bestilt, vil betaling av denne typen bli kreditert mot kjøpsprisen. Hvis den signerte kjøpskontrakten ikke lenger er gyldig, vil betalingsforpliktelsen for kostnadsestimatene fortsatt være gyldig.

2.4 Dokumenter, tegninger, vekter og dimensjoner, prøver m.m. som angis i anbudet, er kun omtrentlige verdier og gir ikke noen nøyaktig beskrivelse av egenskapene. MENNEKES kan avvike fra beskrivelsene i ordren hvis disse avvikene ikke er av en grunnleggende eller omfattende type, hvis og den kontraktsmessige forutsetningen ikke blir påvirket.

2.5 Hvis MENNEKES produserer en del i henhold til kundens tegninger, vil disse tegningene bli behandlet av MENNEKES og godkjent av kjøperen. Disse behandlede tegningene blir så betraktet som de endelige. Hvis det er behov for et avvik fra de endelige tegningene, må dette avtales separat og vil medføre en ekstra kostnad.

 

3 Eiendomsrett

3.1 MENNEKES forbeholder seg alle eiendomsrettigheter, vil beholde opphavsrett til alle bilder, tegninger, beregninger og andre dokumenter. Dette gjelder spesielt alle skriftlige dokumenter som identifiseres som «konfidensielle». Disse kan kjøperen kun vise frem til tredjepart etter at det er inngått en skriftlig avtale om det med MENNEKES.

3.2 Hvis det blir levert varer i henhold til tegninger eller andre data som er levert av kjøperen, og dette fører til at tredjepart krever eiendomsretten, skal kjøperen holde MENNEKES utenfor alle eventuelle krav som kommer fra tredjepart som følge av kjøperens relasjon med disse.

 

4 Deler som er utenfor leveringsprogrammet til MENNEKES   

Dersom prosjektarbeid eller råd som er gitt til MENNEKES, refererer til deler som er utenfor leveringsprogrammet til MENNEKES, f.eks. driv-/kraftuttakssiden, er ikke råd eller anbefalinger av denne typen bindende for MENNEKES. Alle krav relatert til juridiske skader ekskluderes så lenge de ikke handler om ondsinnet hensikt eller grov uaktsomhet.

 

5 Prissetting  

5.1 Så lenge det ikke spesifisert i ordrebekreftelsen, er alle tilbud oppgitt «fra fabrikk», og uten innpakning/emballering. Innpakning/emballering vil bli fakturert separat.

5.2 Prisene i tilbudet er nettopriser med mva. Kostnader for godkjenning av klassifiseringsselskaper vil bli fakturert separat.

5.3 Alle ekstra kostnader som skyldes etterfølgende endringsforespørsler, vil bli fakturert kjøperen av MENNEKES.

5.4 Hvis det oppstår situasjoner etter kontraktsinngåelse som fører til økte kostnader for MENNEKES, enten i forbindelse med produksjon eller utsendelse av varene, og da spesielt som følge av økte kostnader for MENNEKES som følge av økte lønninger, […] kan prisene bli justert i henhold til dette.

 

6 Betalingsbetingelser 

6.1 Faktura har en betalingsfrist på netto 20 dager etter fakturering. Ethvert kontantavslag vil kun kunne trekkes fra etter skriftlig godkjenning fra MENNEKES.

6.2 MENNEKES kan bruke betalinger til den eldste forfalte betalingen som ikke er støttet av en tvangsfullbyrdelsesdom, selv om kjøperens betalingsbetingelser tilsier noe annet. Hvis det allerede er påført kostnader eller renter, kan MENNEKES bruke en inngått betaling mot kostnadene i første rekke og deretter rentene og det opprinnelige beløpet.

6.3 Kjøperen kan kun motregne skyldig beløp hvis, og i den utstrekning kravet er lovmessig og ikke har blitt bestridt, etter skriftlig avtale med MENNEKES. Kjøperens rett til å holde tilbake penger er begrenset til krav som er relaterte til det kontraktsmessige forholdet.

6.4 Sjekker er kun godkjent i stedet for betaling. Betaling med veksel krever særskilt avtale. Veksel vil kun bli akseptert etter at avdelingen til den tyske sentralbanken (Nordrhein-Westfalen) har godkjent den. Aksept av veksler innebærer ikke noen utsettelse av våre fordringer; MENNEKES har fortsatt rett til å be om betaling i kontanter på forfallsdatoen for en fordring gradvis mot retur av vekselen. Stempelavgift på veksler dekkes av kjøper. Det samme gjelder gebyrer etter forfallsdato.

6.5 MENNEKES kan kreve, i tråd med § 347 i BGB (tysk privatrett) en rente på 8 % over standard rente. Retten til å kunne kreve høyere forsinkelsesrente er forbeholdt.

 

7 Levering/leveringstid/standard

7.1 Leveringsperioder og datoer er kun betraktet som bindene hvis dette er skriftlig angitt i tilbudet. MENNEKES kan ikke forpliktes til å holde avtalt leveringsdato eller leveringstidspunkt hvis kjøperen ikke oppfyller sine forpliktelser (nedbetalinger, sørge for nødvendige dokumenter e.l.) innenfor akseptabel tid. Unntaket for ikke oppfylte kontrakter er forbeholdt.

7.2 Leveringstiden starter tidligst den dagen kontrakten er bekreftet skriftlig. Starten på leveringstiden krever klargjøring av alle tekniske spørsmål.

7.3 Hvis kjøperen kummer med en endringsforespørsel etter inngått kontrakt, frigis MENNEKES fra avtalt leveringsdato eller leveringstidspunkt.

7.4 Leveringstiden betraktes som oppfylt hvis varene har forlatt MENNEKES, eller hvis MENNEKES har varslet om at de er klare til utsending innen slutten av leveringstiden.

7.5 Hvis det oppstår forsinkelser som ikke skyldes intensjon eller grov uaktsomhet fra MENNEKES’ side, kan ikke kjøper fremlegge eventuelle krav. Dette gjelder spesielt forsinkelser som skyldes force majeure. I slike tilfeller skal den avtalte leveringsdato eller leveringstid utvides i henhold til forsinkelsen. 7.6 Hvis kjøper misligholder samarbeidsforpliktelser, kan MENNEKES kreve erstatning for den påfølgende skaden, inkludert eventuelle ekstrakostnader. MENNEKES kan i tillegg gi kjøperen en hensiktsmessig henstandsperiode og kan etter denne perioden trekke seg fra kontrakten og i tillegg kreve erstatning som følge av misligholdet.

 

8 Eiendomsforbehold 

8.1 MENNEKES forbeholder seg eiendomsretten til alle leverte varer fram til kjøper har betalt alle fakturaer relatert til leveransen, inkludert framtidige forpliktelser. Hvis betingelsene i kontrakten brytes, og da spesielt alle punkter relatert til betaling, kan MENNEKES hente tilbake de leverte varene.

8.2 Kjøperen har plikt til å ta vare på de leverte varene og forsikre dem på tilstrekkelig måte for alle typer av tap fram til eierskapet blir overdratt kjøperen, og dette for egen kostnad. MENNEKES forbeholder seg retten til å åpne en forsikringspolicy for kjøpers regning hvis det er behov for dette.

8.3 Alle kostnader forbundet med vedlikehold og inspeksjonsarbeid må dekkes av kjøperen også i perioden før eierskapet blir overført kjøperen, også om dette arbeidet blir utført av MENNEKES.

8.4 Hvis det oppstår en embargo eller innblanding fra tredjepart, skal kjøperen informere MENNEKES skriftlig slik at de kan forberede en innsigelsessak. Hvis tredjepart ikke er i stand til å refundere de rettslige og utenrettslige kostnadene som følger en slik anmeldelse, skal kjøperen stå for disse kostnadene.

8.5 Kjøperen kan videreselge de kjøpte varene til tredjepart, men skal da overføre hele salgsbeløpet til MENNEKES (inkludert mva.), uavhengig av om de kjøpte varene har blitt videresolgt med eller uten videre behandling. Kjøperen kan hente disse varene også etter levering. MENNEKES’ rett til å hente inn de mottatte varene blir ikke påvirket. MENNEKES forplikter seg imidlertid til ikke å inndrive fordringene så lenge kjøperen oppfyller sine betalingsforpliktelser ved bruk av innsamlede inntekter, ikke misligholder avtalens betalingsforpliktelser og spesielt så lenge det ikke er igangsatt insolvensbehandling og kjøperen ikke har stanset betalinger.

8.6 Dersom de leverte varene er uatskillelig blandet eller kombinert med andre varer som ikke tilhører MENNEKES, overtar MENNEKES medeierskap i den nye eller kombinerte varen ut fra verdien av leverte varer (faktura total inkl. mva) til de andre varene på tidspunktet for blanding eller kombinasjon. Kjøperen skal oppbevare alle varer som tilhører eller delvis tilhører MENNEKES.

 

9 Utsending og overføring av risiko 

9.1 Risiko for de bestilte varene overføres til kjøper ved utsendelse. Selv om MENNEKES tar over de andre tjenestene, skal risikoen overføres til kjøperen senest når varene blir sendt ut.

9.2 Hvis utsendelsen blir forsinket som følge av årsaker utenfor MENNEKES’ kontroll, skal risikoen overføres til kjøperen den dagen varene er klare for utsendelse. Etter en skriftlig henvendelse fra kjøperen vil MENNEKES åpne en forsikring for varene som skal dekke skader, transport, brann og vannskade, og denne skal betales av kjøperen.

9.3 Transportinnpakning og annen innpakning som er i tråd med innpakningsregulativet, vil ikke kunne leveres tilbake, med unntak av paller. Kjøperen må sørge for nødvendige håndtering av innpakningsmaterialene for egen kostnad. 

 

10 Garantier som dekker defekter/ansvar 

10.1 MENNEKES vil ikke ta på seg ansvar for skader som skyldes feilaktig behandling, slitasje, oppbevaring eller andre forhold som skyldes håndteringen til kjøperen eller tredjepart.

10.2 Alle garantirelaterte krav må være levert inn senest ett år etter at varen ble levert. Dette innebærer ingen holdbarhetsgaranti.

10.3 Kjøperen er forpliktet til å oppfylle sine forpliktelser for inspeksjon i henhold til § 377 i HGB (Tysk forretningsrett) selv ved videresalg av varene.

10.4 MENNEKES kan etter egen vurdering reparere varene eller levere nye.

10.5 Utgifter som skyldes tilleggsytelser, skal ikke dekkes av MENNEKES så langt disse utgiftene økes fordi varene er blitt transportert etter levering til et annet sted enn kjøpers forretningssted. Dette gjelder ikke hvis transport av denne typen er i tråd med den tiltenkte bruken av varene.

10.6 Kjøpers rett til erstatning fra MENNEKES som følge av garantikrav som leveres av kjøperens klienter, vil ikke bli akseptert dersom kunden har unnlatt å overholde sin forpliktelse til inspeksjon og varsel om avvik, eller hvis varene har blitt modifisert ved behandling.

10.7 MENNEKES sitt erstatningsansvar i tråd med lovbestemmelser er ubegrenset dersom MENNEKES har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser på grunn av forsett eller grov uaktsomhet. Dersom MENNEKES har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser på grunn av lett uaktsomhet eller dersom en grunnleggende kontraktsmessig plikt er brutt uaktsomt, er erstatningsansvaret begrenset til den påregnelige skade som typisk vil oppstå i sammenlignbare tilfeller. I alle andre tilfeller er ansvar utelukket.

10.8 Ansvar i henhold til bestemmelsene i den tyske produktansvarsloven («Produkthaftungsgesetz») forblir upåvirket. Ansvar som følge av skade på liv, kropp og helse skal også forbli upåvirket.  

 

11 Oppdragsforbud

Kjøpers krav mot MENNEKES som skyldes det kontraktsmessige forholdet, må ikke overleveres.

 

12 Produktansvar

12.1 Kjøperen skal kun bruke varene som tiltenkt og må forsikre at de kun selges videre til personer som er klare over farene ved produktene.

12.2 Dersom varene benyttes som utgangspunkt eller delprodukt for kjøpers egne produkter, må kjøper overholde sine varslingsplikter vedrørende varer levert av MENNEKES ved markedsføring av sluttproduktet. Innenfor det interne forholdet skal kjøper frita MENNEKES fra tvangsfullbyrdelse av krav på første anmodning dersom denne forpliktelsen er overtrådt. 

 

13 Diverse

13.1 Registrert adresse skal være 57399 Lennestadt, Tyskland.

13.2 Verneting for alle kontraktsrelaterte tvister skal være 57399 Kirchhundem, Tyskland.  MENNEKES har imidlertid rett til å forfølge rettslige skritt mot kjøperen ved en kompetent domstol ved kjøperens adresse eller hos et datterselskap av kjøperen.

13.3 Kontrakten er underlagt tysk lov, med unntak av FN-konvensjonen om internasjonalt salg av varer.

13.4 Hvis et individuelt punkt i denne kontrakten ikke kan håndheves, skal håndhevelsen av de resterende punktene forbli upåvirket. Partene skal forsøke å erstatte et eventuell ikke-gjennomførbart punkt med et punkt som kan gjennomføres, og som ligger nærmest opp til det økonomiske formålet med kontrakten.

 

Merknad i relasjon til § 36 den tyske forbrukerdiskrimineringsloven (VSBG)

Selger/entreprenør er verken forpliktet eller villig til å delta i tvisteløsning foran en forbrukervoldgiftsnemnd som definert i § 36 av VSBG.

 

Status per mars 2017

Med forbehold om skrivefeil, trykkrelaterte feil, endringer m.m.